โรงเรียนบ้านท่าข่อย
หมู่ที่ 3 บ้านท่าข่อย  ตำบลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
เบอร์โทรศัพท์ 074-557757
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านท่าข่อย  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๓  ตำบลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา  สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ   กระทรวงศึกษาธิการ   โรงเรียนได้จัดตั้งขึ้นโดยการริเริ่มของ พระสมุห์แก้ว จิตตทโม  เจ้าอาวาสวัดยางทอง  ตำบลทุ่งหมอ  ร่วมกับนายผล  กุมแก้ว     กำนันตำบลทุ่งหมอ และผู้ใหญ่บ้าน  ราษฎรในพื้นที่  ร่วมกันบริจาคทรัพย์และและแรงงานก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ขนาดกว้าง  ๗.๕๐  เมตร  ยาว  ๑๓  เมตร  ในที่ดินที่ราษฎรสงวนไว้เพื่อสร้างวัด และนางห้อง  บัวทอง  บริจาคเพิ่มเติม  จำนวน  ๒  ไร่  ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุเป็นแปลงที่ ๒๔๙ รวมเนื้อที่ ๕ ไร่ ๑ งาน ๔ ตารางวาและได้เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๘  มีครูทำการสอน  ๒  คน โดยมีนายเปลี่ยน   บริสุทธิ์ เป็นครูใหญ่ และ   นายพัว ยิ้มขาว ครูผู้สอนในระยะแรกมีนักเรียนจำนวน ๒๐ คนต่อมา นายพัว      ยิ้มขาว ได้ลาออกจากราชการทางราชการจึงได้บรรจุและแต่งตั้งนายสว่าง จุ๋ยมณี มาทำการสอนแทน ในปี พ.ศ.๒๔๙๔    นายเปลี่ยน บริสุทธิ์ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดบ่อเกด (วิจิตรวิทยาคาร) ตำบลทุ่งหมอ   อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และได้แต่งตั้ง นายสว่าง จุ๋ยมณี เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
ในปี พ.ศ.  ๒๕๐๘  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้แต่งตั้งนายละออง  รักษ์วงศ์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้ลาออกจากราชการในปีเดียวกัน ทางราชการจึงได้แต่งตั้ง  นายวิรุณ   สุวรรณรัตน์  ข้าราชการครูโรงเรียนวัดยางทองมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่    ต่อมานายวิรุณ   สุวรรณรัตน์  ได้ขอย้ายกลับภูมิลำเนาที่อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา   ทางราชการจึงได้แต่งตั้ง  นายเชวง   เพ็ชรพันธ์  ข้าราชการครูโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง  มาดำรงตำแหน่งแทน และต่อมา  นายเชวง   เพ็ชรพันธ์  ได้ขอย้ายกลับโรงเรียนเดิม  ทางราชการจึงได้แต่งตั้ง นายวิชัย   โกมาศ  ข้าราชการครูโรงเรียนวัดยางทอง  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ โรงเรียนได้รับงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป. ๑ ก.  จำนวน  ๓  ห้อง  ขนาดกว้าง  ๙  เมตร ยาว  ๓๐  เมตร  เป็นเงิน  ๙๐,๐๐๐   บาทและได้รับงบต่อเติมเป็นเงิน  ๔๕,๐๐๐ บาท
ในปี  พ.ศ. ๒๕๑๖ ทางราชการได้บรรจุและแต่งตั้ง นางสาวพยอม   แซ่ลิ่ม ตำแหน่งครู  ๑  วุฒิ  ป.กศ. มาปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนนี้ 
ในปี  พ.ศ.  ๒๕๒๐  โรงเรียนได้รับงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.๑ ก.  ขนาดกว้าง  ๙  เมตร  ยาว  ๒๗  เมตร  จำนวน  ๓  ห้องเรียน  เป็นเงิน  ๑๖๕,๐๐๐  บาท
ในปี พ.ศ.๒๕๒๓ ทางรัฐบาลในขณะได้กำหนดโครงสร้างโรงเรียนใหม่โดยได้โอนโรงเรียนประถมศึกษา  ซึ่งสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย ไปสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา  สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
ในปี  พ.ศ.  ๒๕๒๗   ทางราชการได้ย้าย นายวิชัย   โกมาศ  ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดสอง     พี่น้อง ตำบลพังลา อำเภอสะเดาและได้แต่งตั้ง นายเสริม  มณีสะอาด  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านไร่  มาดำรงตำแหน่งแทน  และในปีเดียวกันโรงเรียนได้รับงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างสนามบาสเกตบอลขนาดกว้าง ๑๔ เมตร ยาว  ๒๖  เมตร   เป็นเงิน  ๓๕,๐๐๐   บาท เป็นงบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา
              ในปี  พ.ศ.  ๒๕๒๘  โรงเรียนได้รับงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.๓๐ จำนวน  ๑  ชุด  ๔  ถัง  เป็นเงิน  ๓๕,๐๐๐   บาท
ในปี  พ.ศ.  ๒๕๒๙  ทางราชการได้ย้ายและแต่งตั้ง นายเสริม   มณีสะอาด  ไปดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดยางทอง และได้ย้ายและแต่งตั้ง นายเอื้อน   มุสิโสฬส  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านวังปริง  ตำบลพังลา   อำเภอสะเดา   มาดำรงตำแหน่งแทน
                ในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๓  ทางราชการได้ย้ายและแต่งตั้ง นายเอื้อน   มุสิกโสฬส   ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดประตูเขียน  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสิงหนคร   จังหวัดสงขลา  และย้าย นายประสิทธิ์   คงเลี่ยม  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์   ตำบลพังลา  มาดำรงตำแหน่งแทน  และในปีเดียวกันทางราชการได้บรรจุและแต่งตั้ง นายสุคม   ชุมละออ  ตำแหน่งนักการภารโรงมาปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนนี้ และได้ย้ายไปอำเภอรัตภูมิ
ในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ทางราชการได้ย้ายและแต่งตั้ง  นายสุพร   สุขเกษม  มาปฏิบัติหน้าที่แทน ในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ทางราชการได้ย้ายและแต่งตั้ง นางเจริญทิพ  ปราบณรงค์ วุฒิ ค.บ.  ตำแหน่ง  อาจารย์  ๑  ระดับ  ๕  มาดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ 
ในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ทางราชการได้ย้ายและแต่งตั้ง  นายสุพร   สุขเกษม  นักการไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนวัดบ่อเกด และย้าย นายสุจินต์   จันทวงศ์  มาปฏิบัติหน้าที่แทน และในปีเดียวกัน       ทางราชการได้ย้ายและแต่งตั้ง นายประสิทธิ์  คงเลี่ยม ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดยางทอง และแต่งตั้งนายมารูดิง   อิแอ  ตำแหน่ง  อาจารย์  ๒  ระดับ  ๖  มาดำรงตำแหน่งแทน  
ในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ทางราชการได้ย้ายและแต่งตั้ง นายโสภณ   เพ็ชรเส้ง  ไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนวัดบ่อเกด และแต่งตั้งนายสมบูรณ์ ทองเหลือง วุฒิ ศษ.บ.ตำแหน่ง อาจารย์ ๒  ระดับ  วิชาเอก บริหารการศึกษา  มาดำรงตำแหน่งแทน
ในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ทางราชการได้ย้ายและแต่งตั้ง  นายมารูดิง   อิแอ  ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านควนหรัน  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเทพา และแต่งตั้ง นายสมชาติ   วิเชียรมาศ  วุฒิ  ศษ.ม.  วิชาเอก บริหารการศึกษา  มาดำรงตำแหน่งแทน และในปีเดียวกันทางราชการ   ได้ย้ายและแต่งตั้ง นายสมชาติ   วิเชียรมาศ  ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดม่วงก็อง  ตำบล    พังลา  อำเภอสะเดา และแต่งตั้ง นายองอาจ   สุทธิเทพธำรง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านไร่  วุฒิ  ค.บ.  วิชาเอก  ภาษาไทย  มาดำรงตำแหน่งแทน
ในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๒  นายองอาจ   สุทธิเทพธำรง  ได้ขอลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ( โครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต )  และได้แต่งตั้ง นางสาวระรวย   จันทวงศ์   รักษาการแทนในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  และได้ย้าย นายอำนวย สุวรรณโณ ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์  ๒  โรงเรียนวัดยางทอง  และแต่งตั้ง นางสายใจ   รัตน์พันธ์    ตำแหน่งอาจารย์  ๒   ระดับ  ๗   วุฒิ  กศ.บ.  วิชาเอกภาษาไทย จากโรงเรียนวัดยางทองมาดำรงตำแหน่งแทน
ในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ทางราชการได้บรรจุและแต่งตั้ง นายสมาน   หมัดเลียด  วุฒิ  ศศ.บ.  ตำแหน่งเดิมอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านใหม่  ตำบลปริก ซึ่งได้ขอลาออกจากราชการลงเลือกตั้งเป็นกรรมการเทศบาล ได้ขอกลับเข้ารับราชการ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน และในปีเดียวกันทางราชการได้ย้ายและแต่งตั้ง นายสมาน   หมัดเลียด  ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหัวถนน  ตำบลปริก และแต่งตั้ง นางสาวอภิญญา สุรินราช วุฒิ  กศ.บ.วิชาเอก การประถมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านกาหรำ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอกระแสสินทร์ จังหวัดสงขลา มาดำรงตำแหน่งแทน และในปีเดียวกันโรงเรียนได้รับการจัดสรรเครื่องทำความเย็น  จำนวน  ๑  เครื่อง  งบสมาชิกสภาจังหวัดสงขลา
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ทางราชการได้ย้ายและแต่งตั้ง นางสุชาดา อ่อนสันต์ ตำแหน่งอาจารย์  ๒  ระดับ  ๖  วุฒิ  กศ.ม. วิชาเอกการประถมศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอทุ่งยางแดง   สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี  มาช่วยราชการในโรงเรียนนี้ในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๕   ตามคำสั่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลาที่ ๒๒๙/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ได้ย้ายและแต่งตั้ง           นางอภิญญา  สุรินราช   ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหัวถนน และแต่งตั้งนายภิรมย์ ทองเหลือง วุฒิ ค.บ. วิชาเอก  การบริหารการศึกษา  ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านควนเสม็ด ตำบลปริก  อำเภอสะเดา   จังหวัดสงขลา  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน
ใน พ.ศ. ๒๕๔๗  ทางราชการได้มีคำสั่งให้นายภิรมย์   ทองเหลือง  ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดยางทอง  แต่ได้แต่งตั้งนางกมลาศน์   ศรประสิทธิ์  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านโคกพยอม  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา  มารักษาราชการในตำแหน่งครูใหญ่แทนตั้งแต่วันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๔๗ และมีคำสั่งย้ายเมื่อวันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๔๗
ในพ.ศ.๒๕๔๗ นางสายใจ  รัตนพันธ์  อาจารย์  ๒  ได้ขอลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ( โครงการพัฒนาระบบราชการ  มาตรการที่ ๓)  มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๔๗
ในวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๔๙  นางเกษร    คงชะนะ  ตำแหน่งครู  ค.ศ.  ๒  โรงเรียนบ้านยะหยิ่ง  สำนักงานเขตพื้นที่ปัตตานี  เขต  ๒  มาช่วยราชการที่โรงเรียนบ้านท่าข่อย
วันที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ ทางราชการได้มีคำสั่งย้ายให้นางเกษร  คงชะนะ ดำรงตำแหน่งครูค.ศ. ๒ โรงเรียนบ้านท่าข่อย
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๑ ทางราชการแต่งตั้งให้นางสาวสุพรรษา ทองยอด มาดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านท่าข่อย
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ที่ ๕๙๙/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ให้นางงามเนตร  ศรียะรัตน์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข่อย
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายสมคิด  เพียรกิจ ได้เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ที่ ๒๒๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๘  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข่อย
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นายติณณพัศ  กล่ำจีน ได้เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ที่ 126/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข่อย