โรงเรียนบ้านท่าข่อย
หมู่ที่ 3 บ้านท่าข่อย  ตำบลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
เบอร์โทรศัพท์ 074-557757
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
          ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านท่าข่อยเป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้มีความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน บริหารจัดการให้โรงเรียนได้มาตรฐาน
ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติ และก้าวสู่
ศตวรรษที่ ๒๑