โรงเรียนบ้านท่าข่อย
หมู่ที่ 3 บ้านท่าข่อย  ตำบลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
เบอร์โทรศัพท์ 074-557757
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โครงสร้างหลักสูตร
                โรงเรียนบ้านท่าข่อย จัดการสอนตามโครงสร้างเวลาเรียนโดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน  ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
 
โครงสร้างเวลาเรียนการศึกษาปฐมวัย
 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรปฐมวัย
ช่วงอายุ ช่วงอายุ 4 – 6 ปี
 
 
 
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรรู้
ด้านร่างกาย เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
ด้านอารมณ์-จิตใจ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลสถานที่แวดล้อมเด็ก
ด้านสังคม
ด้านสติปัญญา เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก
เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก
ระยะเวลาเรียน จัดประสบการณ์ปีการศึกษาละ ๒ ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ ๑ ประมาณ ๑๖ พฤษภาคม – ๑๕ ตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 ประมาณ 1 พฤศจิกายน – 31 มีนาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่าข่อย กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม เวลาเรียน(ชั่วโมง/ปี)
ระดับประถมศึกษา
ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖
— กลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐
     คณิตศาสตร์ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐
     วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
    ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
    ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
    การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
    ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐
— รายวิชาเพิ่มเติม  
    หน้าที่พลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
    ภาษาต่างประเทศ - - - ๔๐ ๔๐ ๔๐
    สนุกกับภาษาไทย ๔๐ ๔๐ ๔๐ - - -
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
— กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
กิจกรรมนักเรียน            
  - กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี
  -  ชุมนุม
๓๐
๔๐
๓๐
๔๐
๓๐
๔๐
๓๐
๔๐
๓๐
๔๐
๓๐
๔๐
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๘๐ ชั่วโมง/ปี