โรงเรียนบ้านท่าข่อย
หมู่ที่ 3 บ้านท่าข่อย  ตำบลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
เบอร์โทรศัพท์ 074-557757
คำสั่งโรงเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔
คำสั่งที่ 15/2564 นิเทศภายใน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.7 KB
คำสั่งที่ 30 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานต่าง ๆ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 169.33 KB
คำสั่งที่ 31/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่ครูประจำชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80.77 KB
คำสั่งที่ 32/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนบ้านท่าข่อย ปีการศึกษา ๒๕๖๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.16 KB
คำสั่งที่ 33/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน และอบรมนักเรียนประจำสัปดาห์ ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 248.55 KB
คำสั่งที่ 34/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เขตพื้นที่รับผิดชอบ และแต่งตั้งผู้ดูแลควบคุมในบริเวณโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 248.99 KB
คำสั่งที่ 3ุ6/2564 พิจารณาหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 255.84 KB
คำสั่ง 37/2564 แจกค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 264.58 KB
คำสั่งที่ 38/2564 ดูแล DLTV ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 243.4 KB
คำสั่ง 41/2564 คณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.74 KB
คำสั่ง 42-2564 จ่ายเงินอาหารกลางวัน ช่วงเรียนออนไลน์ 2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.27 KB
คำสั่ง ๕๗ /๒๕๖๔ คณะกรรมการคุมสอบ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔
 คำสั่ง ๕๗ /๒๕๖๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.59 KB
คำสั่งที่ 64/2564 เวรสวัสดิการประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
คำสั่งที่ 64/2564 เวรสวัสดิการประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 101.53 KB