โรงเรียนบ้านท่าข่อย
หมู่ที่ 3 บ้านท่าข่อย  ตำบลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
เบอร์โทรศัพท์ 074-557757
คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวหัทยา ฉิมแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น